Radicale onzekerheid

In vervolg op een bijdrage over de omgang met onzekerheid in de bundel "Waartoe zijn Pensioenfondsen op Aarde" een nadere beschouwing over hoe om te gaan met onzekerheid wanneer de onzekerheid als radicaal wordt ervaren. https://www.pggm.nl/blogs/radicale-onzekerheid-vraagt-een-brede-blik/ ... [Lees meer]

Voor de Oogst van Morgen

Voor de oogst van morgen verbindt personen en organisaties die leiderschap nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie daarvan versterken en versnellen. Het is een netwerk waarin deelnemers samen durven dromen, denken en doen. Heb mijn ervaringen met dit mooie netwerk dat meer en meer het karakter ... [Lees meer]

Interview Tamerus, van Dedem in Pensioenadvies

Een gesprek naar aanleiding van de pensioenbundel "waartoe zijn pensioenfondsen op aarde" ... [Lees meer]

Toelaten van onzekerheid geeft besturen kracht[1]

(Uit de bundel 'Waartoe zijn pensioenfondsen op aarde?') De omgang met onzekerheid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van een pensioenfondsbestuur. Hoe kan onzekerheid de kwaliteit van een pensioenfondsbestuur verbeteren? Onderling vertrouwen ligt aan de basis van een behoorlijk functionerend pensioenbestuur. De stelling voor deze bijdrage ... [Lees meer]

Breng de ziel terug in de pensioenfondsen!

Bundel van pensioen-auteurs stelt: een goed pensioen organiseert solidariteit in een fundamenteel onzekere wereld Het debat over de toekomst van onze pensioenstelsel wordt gevoerd sinds 2008. In die periode is nooit de fundamentele vraag gesteld waarom we pensioenfondsen hebben. 12 auteurs hebben zich gebogen over de vraag 'Waartoe zijn pensioenfondsen op ... [Lees meer]

Toekomst van de landbouw Artikel in NRC

... [Lees meer]

Tegenstellingen zijn voorwaarden voor energie

De kracht van de overtuiging Zonder wrijving geen glans Een discussie zonder tegenstellingen We beseffen ons dat tegenstellingen nodig zijn voor een heldere blik maar of we tegenstellingen leuk vinden is een tweede. Dit roept de vraag op of een tegenstelling bij voorbaat energie oplevert. Nee is het antwoord het is de interactie vanuit de ... [Lees meer]

Laat het stromen

Zich herhalende patronen in vergaderingen, bijeenkomsten en andere verplichte nummers leiden tot de rust van de voorspelbaarheid én het risico van inertie. Inertie past niet in een wereld die voortdurend in beweging is. Leven is openstaan voor verandering en dus open staan voor nieuw impulsen, zorg dus voor röring, zorg er zo voor dat het water niet stil ... [Lees meer]

Onderlinge wrijving

Zonder wrijving geen glans wordt er ook wel eens gezegd. Hoe wordt onderlinge wrijving in een discussie gevoed? Aangenaam is wrijving niet; het verhit de gemoederen en leidt niet zelden tot een kakofonie van geluiden en meningen. Zolang het doel waarin de discussie plaatsvindt helder is, is er veel voor te zeggen om een inhoudelijk scherpe discussie te ... [Lees meer]

Luisteren

We luisteren om te begrijpen wat de ander tot uitdrukking wil brengen. De betekenis die we geven aan wat we horen wordt bepaald door de ervaringen en kennis die we hebben opgedaan in ons leven. Dat wordt duidelijk wanneer we al reizend in een andere cultuur terecht komen. Sommige dingen die gezegd worden begrijpen we niet of vinden we vreemd. Luisteren we ... [Lees meer]

Meer over luisteren

We luisteren om te begrijpen wat de ander tot uitdrukking wil brengen. Luisteren is in essentie niet veel meer dan betekenis geven aan de woorden die we horen. Een groot deel van hoe we naar de wereld kijken en daarin kunnen functioneren komt door wat we van anderen horen en waar we een betekenis aan hebben gegeven. Die betekenis aan woorden geven we ... [Lees meer]

Oefening in beter luisteren

Een oefening in luisteren; doe de oefening in een gesprek of tijdens een vergadering: Luister woord voor woord naar de spreker, wees alert en laat je niet afleiden door eigen interpretaties in de vorm van een waardeoordeel; als ze opkomen wees je daar bewust van en breng je aandacht weer terug naar de spreker. Laat je niet verleiden al een reactie op ... [Lees meer]

Onderling vertrouwen

Vertrouwen is een mooi woord en iedereen weet wat ermee wordt bedoeld. Probeer er in woorden betekenis aan te geven en dan blijkt dat niet zo eenvoudig. Vertrouwen kan niet getraind worden, het kan niet worden overgedragen en het is er of het is er niet. We kunnen er hoogstens aan werken maar wat dat werken is laat zich niet vatten in strakke instructies ... [Lees meer]

Missie en Visie een dode letter of een betekenisvolle gids?

Wat kan een missie en een visie voor een pensioenfonds praktisch betekenen; een benadering vanuit drie invalshoeken. Het besturen van een pensioenfonds bestaat voor een groot deel uit het nemen van besluiten en de controle op de uitvoering van die besluiten. In het verlengde daarvan wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de stakeholders en de ... [Lees meer]

Boardroom Dynamics

Is leiderschap door het pensioenbestuur als zelfsturend team nodig? Een pensioenfonds voert toch alleen maar uit? lees meer: PBM1701 pag 41-42 Artikel is verschenen in Pensioen Management & Bestuur nr 1 2017 ... [Lees meer]

Change and the Magic of Trust.

Onder een stortvloed van nieuws en opinies vinden we onze weg naar morgen. Soms verwarrend, een ander moment in groot vertrouwen dat de veranderingen die de toekomst brengen mooi zullen zijn. Vertrouwen en veranderen wat is de samenhang? Zonder vertrouwen wacht ons stagnatie omdat we zonder vertrouwen moeilijk tot besluiten komen. Als vertrouwen zo ... [Lees meer]

Verwarring!?

Hoe onaangenaam is dat? Staan we nu aan meer verwarring bloot dan eerder? Het lijkt er op. De verwarring lijkt een onderdeel van ons leven te zijn door een constante stroom van tegenstrijdige berichtgeving, bullshittende politici, gekleurde berichtgeving en vileine complot theorieën. De verwarring bestaat er uit dat het steeds moeilijker lijkt een ... [Lees meer]

Besluitvorming en Integriteit

Besluitvorming als kunst en de kunst van integere besluitvorming. Klinkt wat cryptisch en toch…. het ligt binnen handbereik. Zeker daar waar een besluit genomen moet worden door een divers gezelschap en de belangen van ‘stakeholders at stage’ zijn. Dan is het de kunst de kracht van de diversiteit te gebruiken. Te gebruiken het te nemen besluit ... [Lees meer]

The Art of Decision Making

Een gesprek over besluitvorming als kunst en de kunst van integere besluitvorming. Interview (met mij) over besluitvorming in Financial Investigator. lees het interview op ... [Lees meer]

Een dilemma? Omarm het!

Waarom? Omdat het alternatief, er niets mee doen het dilemma niet oplost. Dilemma’s zijn vervelend en confronterend. Een dilemma kan zeuren en geeft onrust want elk alternatief dat op tafel ligt heeft ongewenste gevolgen. Voeg daaraan toe dat de alternatieven elkaar uitsluiten en het wordt voelbaar hoe duivels het karakter van een dilemma is. Dilemma’s ... [Lees meer]

Integriteit alleen via wetgeving te waarborgen?

Natuurlijk niet maar soms bekruipt me het gevoel dat Integriteit alleen afdwingbaar is als er een inbreuk wordt gemaakt op een wettelijke bepaling. Is dat zo? Definities van integriteit gehanteerd door de DNB of de Pensioenfederatie wijzen een beetje in die richting*. Wat overigens verklaarbaar is omdat de DNB alleen op basis van wettelijke bepalingen ... [Lees meer]

Dilemma’s en Vertrouwen.

Iedereen heeft een beeld wat vertrouwen betekent en met name wat het betekent wanneer vertrouwen wordt beschaamd. Het meeste pijn doet het schenden van vertrouwen in persoonlijke relaties. Maar ook het verlies van vertrouwen in organisaties geeft een gevoel van teleurstelling dat al snel het beeld schept dat er dan wel meer niet goed zal zijn. ... [Lees meer]

Coen’s bio

In general Coen is a generalist by nature who can quickly find his way in complex matters with a combination of sharp intellect and fast working intuition. One of his main qualities is that, because of his broad experience en knowledge, he can easily function as a connecting factor between people with different professional backgrounds and relate their ... [Lees meer]

Het door de klant gestelde vertrouwen centraal.

Verlies van vertrouwen is desastreus. Het leidt tot grote reputatie -en financiële schade en kan de continuïteit van de organisatie bedreigen. Hoe maak je als organisatie het in je gestelde vertrouwen waar? Dat vraagt om een bewustzijn van het in de organisatie gestelde vertrouwen door de klant/afnemer en de daarmee samenhangende verwachtingen. ... [Lees meer]

Governance bij pensioenfondsen; het Verantwoordingsorgaan

Besturen van pensioenfondsen leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Onder de titel “ de plaats van het Verantwoordingsorgaan in de governance van pensioenfondsen” publiceerde Pensioen Bestuur & Management hierover een artikel ik met Jos Berkemeijer schreef. Lees het artikel op de site van Pensioen, Bestuur & Management ... [Lees meer]

Coen van Dedem als coach

Accent in coaching: Reflectie bieden op het ontwikkelen en ontdekken van de talenten en de drijfveren; hoe die te gebruiken en verder te ontwikkelen in tijden van verandering. Hoe Het vertrouwen geven in de acceptatie van de veranderingen en het omarmen van het ongemakkelijke. Ondersteuning bieden bij het zicht krijgen waar de eigen kracht ligt, ... [Lees meer]

Regels ballast of een blessing in disguise?

Vertrouwen is onontbeerlijk voor samenwerking en daarmee voor het succes van een organisatie. Welke rol spelen regels daarbij? In een periode dat op veel plekken er een gebrek aan vertrouwen is worden regels ingezet om controle uit te oefenen en zo vertrouwen te herstellen. Ook ontstaan er meer en meer codes die als best practices aangeven hoe inhoud ... [Lees meer]

Een positieve benadering van integriteit

Integriteit een begrip zonder een eenduidige definitie en tegelijkertijd wordt er veel belang aan gehecht. Gebrek aan integriteit als verwijt hakt er diep in. Is er twijfel aan de integriteit van mensen dan is publiek functioneren eigenlijk niet meer mogelijk ook al zijn de criteria voor integriteit niet altijd glashelder. Zo is integriteit benaderd ... [Lees meer]

Corperate governance in het MKB

Corperate governance bij kleinere ondernemingen (in de groei). Nederland is traditioneel een land van polderen en consensus bereiken. Dat zie je ook terug als we kijken naar de uitgangspunten in de corperate governance. We hebben het eerder over de stakeholders en de continuïteit van de ondernemingen dan over de dominantie van aandeelhouders zoals in het ... [Lees meer]