Algemene Voorwaarden DEDEM

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DEDEM (“Opdrachtnemer”) en Opdrachtgever (gezamenlijk “Partijen”), in het kader van de dienstverlening cq werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

1.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer specifieke afwijkingen daarop schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Verplichting Opdrachtnemer

2.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden als gemeld in de door Opdrachtgever geaccepteerde offerte naar beste eer en geweten uit.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3. Offertes

3.1 Alle door Opdrachtgever uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is aan een uitgebracht offerte gehouden indien deze binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

3.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis -en verblijfkosten kosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

5. Honorarium

5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

5.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

6. Betaling

6.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekeningen de factuur aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend over de periode vanaf opeisbaarheid tot aan met moment van voldoening.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, waaronder maar niet beperkt tot rapporten, presentaties, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8. Klachten

8.1 Indien Opdrachtgever vaststelt dat Opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen heeft voldaan dan dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk van op de hoogte te stellen. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten.

8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de tekortkoming te herstellen.

9. Opzegtermijn

9.1. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. met in achtneming van een termijn van 1 maand.

9.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de vergoeding voor de tot dan verrichtte Werkzaamheden te voldoen alsmede de bedragen te voldoen die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij voortzetting van de Overeenkomst,

9.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest Opdrachtnemer haar aanspraak op betaling van de nog niet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de beoordeling van de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor de schade beperkt zich tot de directe door Opdrachtgever aantoonbaar geleden schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt gederfde winst.

10.2 Indien en voorzover Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden gemaximeerd tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

11.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

11.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en
aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

12. Vrijwaringen

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt dan wel heeft gebruikt.

13. Geheimhouding

13.1 Ieder van de Partijen zal Vertrouwelijke Informatie die hij/zij heeft verkregen en/of verkrijgt vertrouwelijk houden en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken dan wel met derden te delen.

13.2 Indien en voor zover verstrekking van vertrouwelijke informatie verplicht is op grond van een wettelijke verplichting, of een bindende beslissing van een gerechtelijke instantie of andere overheidsinstelling (waarbij Partijen zullen streven naar voorafgaand overleg met de andere Partij over de vorm en inhoud van de bekendmaking) zijn Partijen niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht als opgenomen in dit artikel.

14. Beëindiging

14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

14.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

14.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 14.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de
zin van artikel 14.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

15. Overdraagbaarheid

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

16. Algemene bepalingen

16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de naam van Opdrachtgever en de aard van de ten behoeve van de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden te gebruiken in promotionele activiteiten van haar dienstverlening.

16.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.